Top news

Airdroid for pc windows 7

SMS: Send and receive individual or group messages?Editors' Review, airDroid brings your mobile notifications to your computer and, in addition, lets you send text messages, receive calls, respond to notifications, and even control the ink master season 3 episode 7


Read more

Kodak easyshare c310 manual

Viewfinder or LCD screen.Related Manuals for Kodak EasyShare C310.Com/go/support RU 17 PictBridgeHelp ( ) Kodak EasyShare.) (Still ( ) Video.You can purchase an SD or MMC card to conveniently store more pictures and videos.1 Press the OK button to turn


Read more

Atp tennis game for pc

If you like this list, please share this article in the social dr web 6.0 serial number networking sites and help us to grow.You have to control the ball and change its direction so that it hits more number of


Read more

Hien phap 1992 pdf


hien phap 1992 pdf

Lao ng n có quyn hng ch thai.
Lao ng n và nam vic làm nh nhau thì tin lng ngang nhau.
Ch tch U ban nhân dân lãnh o, iu hành hot ng ca U ban nhân dân.Iu 43 Nhà nc m rng giao lu và hp tác quc t trên các lnh vc vn hoá, thông tin, vn hc, ngh thut, khoa hc, công ngh, giáo dc, y t, th dc, th thao.Nhà nc thc hin chính sách bình ng, oàn kt, tng tr gia các dân tc, nghiêm cm mi hành vi k th, chia r dân.Nhà nc quy nh thi gian lao ng, ch tin lng, ch ngh ngi và ch bo him xã hi i vi viên chc Nhà nc và nhng ngi làm công n lng; khuyn khích phát trin các hình thc bo him xã hi khác.Qua các thi k kháng chin kin quc, nc ta ã có Hin pháp nm 1946, Hin pháp nm 1959 và Hin pháp nm 1980.Quyn và ngha v blackout mira grant pdf ca công dân do Hin pháp và lut quy.Iu 112 Chính ph có nhng nhim v và quyn hn sau ây : 1- Lãnh o công tác ca các B, các c quan ngang B và các c quan thuc Chính ph, U ban nhân dân các cp, xây dng và kin toàn.Iu 18 Nhà nc thng nht qun l toàn b t ai theo quy hoch và pháp lut, bo m s dng úng mc ích và có hiu.
Nghiêm cm t chc và t nhân cha bnh, sn xut, buôn bán thuc cha bnh trái phép gây tn hi cho sc kho ca nhân dân.
Iu 96 Hi ng dân tc và các U ban ca Quc hi có quyn yêu cu thành viên Chính ph, Chánh án Toà án nhân dân ti cao, Vin trng Vin kim sát nhân dân ti cao và viên chc Nhà nc hu quan.
Nghiêm cm nhng hot ng vn hoá, thông tin làm tn hi li ích quc gia, phá hoi nhân cách, o c và li sng tt p ca ngi Vit Nam.
Iu 122 i biu Hi ng nhân dân có quyn cht vn Ch tch Hi ng nhân dân, Ch tch và các thành viên khác ca U ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Vin trng Vin kim sát nhân dân.
Iu 125 Ch tch U ban Mt trn T quc Vit Nam và ngi ng u các oàn th nhân dân a phng c mi tham d các k hp Hi ng nhân dân và c mi tham d hi ngh U ban nhân dân.
Nghiêm cm sn xut, vn chuyn, buôn bán, tàng tr, s dng trái phép thuc phin và các cht ma tu khác.
C s kinh t quc doanh c quyn t ch trong sn xut, kinh doanh, bo m sn xut, kinh doanh có hiu.Iu 60 Công dân có quyn nghiên cu khoa hc, k thut, phát minh, sáng ch, sáng kin ci tin k thut, hp l hoá sn xut, sáng tác, phê bình vn hc, ngh thut và tham gia các hot ng vn hoá khác.Nhà nc có chính sách bo h quyn li ca ngi sn xut và ngi tiêu dùng.Khi Quc hi ht nhim k, Ch tch nc tip tc làm nhim v cho n khi Quc hi khoá mi bu Ch tch.LI NÓI U, tri qua my nghìn nm lch s, nhân dân Vit Nam lao ng cn cù, sáng to, chin u anh dng dng nc và gi nc, ã hun úc nên truyn thng oàn kt, nhân ngha, kiên cng bt khut ca dân.Mt trn phát huy truyn thng oàn kt toàn dân, tng cng s nht trí v chính tr và tinh thn trong nhân dân, tham gia xây dng và cng c chính quyn nhân dân, cùng Nhà nc chm lo và bo v li ích.Hc tp là quyn và ngha v ca công dân.S thành viên U ban thng v Quc hi do Quc hi quyt.Không ai c xâm phm t do tín ngng, tôn giáo hoc li dng tín ngng, tôn giáo làm trái pháp lut và chính sách ca Nhà.
Sitemap